Tuckerville 2021 gaat niet door

We hebben helaas niet zo leuk nieuws voor jullie: Tuckerville 2021 gaat helaas niet door. Klik op de button hieronder voor ons volledige statement

Lees statement

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TUCKERVILLE B.V.

 

Deze algemene (ticket)voorwaarden van Tuckerville B.V., statutair gevestigd te Wingerdweg 4, 1031 CA Amsterdam (KvK-nummer 69550247en Btw-nummer NL.8579.14.571.B01), verder te noemen ‘de organisatie’ zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met bezoekers het evenement ‘Tuckerville’ en/of door de organisatie te organiseren evenementen, verder te noemen ‘het evenement’, worden gesloten.

 

Artikel 1           Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement, aankopen in de webwinkel (tuckerville.nl/merch) en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een product uit de webwinkel, ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (verder te noemen: de ‘evenementlocatie’), gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2       De organisatie van het evenement en/of de beheerders van de evenementlocatie kunnen huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie (waaronder tuckerville.nl/faq) en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

1.3       De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.4       De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.5       De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de bezoeker wijst de organisatie uitdrukkelijk van de hand.

1.6       Onder ‘evenementenlocatie’ kan tevens worden verstaan een online omgeving voor het bijwonen van online live streaming concerten.

 

Artikel 2       Aanschaf tickets

2.1       De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

2.2       Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, danwel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3       Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

2.4       De organisatie behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen tickets. De bezoeker is verplicht om zich aan het door de organisator gestelde maximum te houden.

2.5       Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

 

Artikel 3           Tickets en toegang 

3.1       De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs. Bezoekers ontvangen bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen, mag niet worden afgedaan of van drager wisselen. Op eerste verzoek van medewerkers van de organisatie, de evenementlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag moet het polsbandje worden getoond.

3.2       Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie. De parkeerterreinen van het evenement zijn slechts toegankelijk voor voertuigen van bezoekers in het bezit van een geldig toegangsbewijs tot het evenement.

3.3       CTS Eventim Nederland B.V. (eventim.nl) is de exclusieve, door de organisatie ingeschakelde ticketingprovider voor de wereld. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website van de organisatie, de ticketingprovider en de officiële verkooppunten van de ticketingproviders. Alleen aanschaf bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.

3.4       De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

3.5       De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.

3.6       Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets voor commerciële doeleinden (weder) te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.

3.7       Om zwarthandel tegen te gaan is het de bezoeker uitsluitend toegestaan zijn ticket om niet – of voor niet commerciële doeleinden via fanSALE (fansale.nl), het officiële doorverkoopplatform van de ticketingprovider (mits wordt voldaan aan diens geldende gebruiksvoorwaarden) – aan derden ter beschikking te stellen.

3.8       Indien de bezoeker zijn ticket om niet of via fanSALE aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle die verplichtingen (zullen) nakomen.

3.9       De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren.

 

Artikel 4           Aansprakelijkheid

4.1       Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.

4.2       De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

4.3       Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

4.4       De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen.

4.5       De organisatie wijst de bezoeker erop dat zelfs bij een volledige implementatie van passende beschermings- en hygiënemaatregelen alsmede het naleven van alle redelijke hygiënemaatregelen, er altijd een risico voor de bezoeker blijft bestaan op besmetting met het coronavirus (COVID-19) of een ander pathogeen organisme, zoals maar niet beperkt tot SARS, MERS, etc. Indien de bezoeker toch besmet raakt, dan is de organisatie niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

 

Artikel 5           Annulering of verplaatsing evenement

5.1       De organisatie kan het evenement verplaatsen naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, overheidsmaatregelen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, zoals maar niet beperkt tot Covid-19, SARS, MERS, andere ziekten, quarantaines etc. of dreiging van deze of dergelijke omstandigheden.

5.2       Indien het evenement voordat het heeft plaatsgevonden door de organisator wordt geannuleerd anders dan vanwege overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën of de dreiging daarvan, dan zal de organisatie aan de bezoeker die via het officiële (voor)verkooppunt als bedoeld in artikel 3.3 het ticket heeft aangeschaft, de oorspronkelijke ticketprijs zoals vermeld op het ticket, eventueel vermeerderd met orders-, en servicekosten, restitueren. Indien het evenement nadat het is aangevangen door de organisator alsnog wordt geannuleerd anders dan vanwege overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën of de dreiging daarvan, dan zal de organisatie aan de bezoeker die via het officiële (voor)verkooppunt hierboven het ticket heeft aangeschaft, slechts gehouden zijn tot restitutie van een door de organisator vast te stellen gedeelte van de oorspronkelijke ticketprijs in bovenbedoelde zin. Restitutie als bedoeld in dit artikel 5.2 zal plaatsvinden op een door de organisatie aangegeven wijze en uiterlijk 3 (drie) maanden na de datum van het geannuleerde evenement en alleen nadat de bezoeker een geldig en onbeschadigd ticket bij het (voor)verkooppunt hierboven heeft ingeleverd. Overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed. De bezoeker heeft daarnaast geen aanspraak op (vervangende) toegang tot een ander evenement en/of een tegoedbon.

5.3       Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht anders dan vanwege overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën of de dreiging daarvan door de organisatie wordt verplaatst naar een andere datum, dan blijft het ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de bezoeker verhinderd zijn om het evenement op de nieuwe datum te bezoeken, dan is hij gerechtigd zijn ticket in te leveren bij het (voor)verkooppunt als bedoeld in artikel 3.3 tegen restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs zoals vermeld op het ticket, eventueel vermeerderd met orders-, en servicekosten, welke ticket de bezoeker via het officiële (voor)verkooppunt hierboven heeft aangeschaft. Restitutie als bedoeld in dit artikel 5.3 zal plaatsvinden op een door de organisatie aangegeven wijze en uiterlijk 3 (drie) maanden na de datum van het oorspronkelijk geagendeerde evenement en alleen nadat de bezoeker binnen 4 (vier) weken na de aankondiging door organisatie van de nieuwe datum van het evenement een geldig en onbeschadigd ticket bij het  (voor)verkooppunt hierboven heeft ingeleverd. Overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed. De bezoeker heeft daarnaast geen aanspraak op (vervangende) toegang tot een ander evenement en/of een tegoedbon.

5.4       Indien het evenement voordat het heeft plaatsgevonden als gevolg van of in verband met overmacht vanwege overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën of de dreiging daarvan door de organisatie wordt verplaatst naar een andere datum binnen een periode van 13 maanden na het oorspronkelijke evenement, dan blijft het ticket voor deze nieuwe datum geldig. Mocht de bezoeker op de nieuwe datum verhinderd zijn, dan zal hij dit binnen een door de organisatie vastgestelde termijn aan de organisatie en/of het (voor)verkooppunt als bedoeld in artikel 3.3 kenbaar maken. De bezoeker die het ticket heeft aangeschaft bij het (voor)verkooppunt hierboven en verhinderd is op de nieuwe datum, heeft dan recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs zoals vermeld op het ticket, eventueel vermeerderd met orders-, en servicekosten. De bezoeker is vervolgens gedurende een periode van 24 (vierentwintig) maanden na de uitgifte van de tegoedbon gerechtigd om de waarde van de tegoedbon te gebruiken voor de aankoop van een ticket voor een ander evenement van de organisatie, tenzij op de tegoedbon een andere geldigheidstermijn wordt vermeld. Indien de bezoeker geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan dient hij dat na de uitgifte van de tegoedbon binnen een alsdan door de organisatie vast te stellen termijn aan de organisator en/of het (voor)verkooppunt als bedoeld in artikel 3.3 kenbaar te maken. Alleen in dat geval heeft de bezoeker die het oorspronkelijk ticket bij het (voor)verkooppunt hierboven heeft aangeschaft, recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs als vermeld op het ticket, eventueel vermeerderd met order-, en/of servicekosten, welke restitutie plaats zal vinden  uiterlijk 1 (één) maand na de nieuwe datum van het verplaatste evenement en alleen nadat de bezoeker een geldig en onbeschadigd ticket bij het (voor)verkooppunt hierboven heeft ingeleverd. Indien de bezoeker na verloop van 1 (één) maand na de nieuwe datum van het verplaatste evenement de organisator en/of het (voor)verkooppunt kenbaar maakt dat hij van geen gebruik meer wil maken van een nog geldige tegoedbon, dan zal restitutie plaatsvinden op een door de organisatie aangegeven wijze. Overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.

5.5       Indien het evenement voordat het heeft plaatsgevonden als gevolg van of in verband met overmacht vanwege overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën of de dreiging daarvan door de organisatie wordt geannuleerd en dus niet kan worden verplaatst naar een andere datum binnen een periode van 13 maanden na het oorspronkelijke evenement, dan heeft de bezoeker die het ticket heeft aangeschaft bij het (voor)verkooppunt als bedoeld in artikel 3.3 hierboven recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs zoals vermeld op het ticket, eventueel vermeerderd met orders-, en servicekosten. De bezoeker is vervolgens gedurende een periode van 24 maanden na de uitgifte van de tegoedbon gerechtigd om de waarde van de tegoedbon te gebruiken voor de aankoop van een ticket voor een ander evenement van de organisatie, tenzij op de tegoedbon een andere geldigheidstermijn wordt vermeld. Indien de bezoeker geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan dient hij dat de organisator en/of het (voor)verkooppunt  hierboven binnen 4 weken na de uitgifte van de tegoedbon kenbaar te maken. Alleen in dat geval heeft de bezoeker die het oorspronkelijk ticket bij het (voor)verkooppunt als hierboven heeft aangeschaft, recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs als vermeld op het ticket, eventueel vermeerderd met order-, en/of servicekosten, welke restitutie plaats zal vinden uiterlijk 3 (drie) maanden na de datum van het geannuleerde evenement en alleen nadat de bezoeker een geldig en onbeschadigd ticket bij het (voor)verkooppunt hierboven heeft ingeleverd. Overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.

5.6       Een bezoeker die in strijd met het in artikel 3.6 van deze algemene voorwaarden vastgelegde verbod tot wederverkoop heeft gehandeld, heeft geen recht op een tegoedbon en/of restitutie in de zin van dit artikel 5. De bewijslast dat wel conform artikel 3.6 is gehandeld, rust op de bezoeker.

 

Artikel 6        Huisregels

6.1       Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

6.2       Personen jonger dan 16 jaar krijgen alleen toegang indien zij worden begeleid door een persoon van 18 jaar of ouder.

6.3       Het polsbandje dat bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket wordt verkregen dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen. Een polsbandje dat niet om de pols wordt gedragen geeft geen toegang tot het evenement.

6.4       Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken. Bij binnenkomst krijgen personen onder de 18 jaar een apart polsbandje. De organisatie behoudt het recht voor om geen alcohol te schenken aan een klant die wel oud genoeg is om alcohol te kopen, maar samen komt met vrienden die nog geen 18 zijn terwijl duidelijk is dat de alcohol ook voor hen bedoeld is.

6.5       Bij betreding van het evenement zal de bezoeker worden gefouilleerd. De bezoeker die weigert zich te laten fouilleren kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.

6.6       Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee het festivalterrein op, (digitale) videocamera’s/camcorders en andere (geluids-)opnameapparatuur zijn niet toegestaan.

6.7       Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

6.8 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op het festivalterrein: etenswaren, glaswerk, plastic flessen (0,5 liter flesjes zonder dop mogen wel), bidons, blik, camelbaks, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs (hieronder vallen ook Lachgaspatronen en -openers), vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

6.9       Roken is niet toegestaan in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

6.10     Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

 

Artikel 7           Cashless event 

7.1       Het Evenement is een zogenaamd ‘cashless event’. Betaling met contact geld is niet mogelijk. Bezoekers kunnen gedurende het evenement op de evenementlocatie uitsluitend met PIN of creditcard betalen voor de door de organisatie aangewezen cateraars, merchandise- en marktverkopers aangeboden etens-, en drinkwaren (consumpties) en (merchandise)producten, alsmede tabakswaren.

7.2       De organisatie is gerechtigd, maar niet verplicht, om op de evenementenlocatie ten behoeve van bezoekers die niet over een pinpas of een creditcard beschikken dan wel voor bezoekers wiens pinpas of creditcard niet deugdelijk werkt, een kassalocatie in te richten, bij welke kassa deze bezoekers tegen een vergoeding een door de organisatie aan hen ter beschikking te stellen tegoedpas met contact geld kunnen opwaarderen. Een dergelijke tegoedpas kan worden opgewaardeerd tot een tegoed van maximaal € 100,–.

7.3       Bezoekers kunnen met het tegoed op de tegoedpas gedurende het evenement op de evenementlocatie betalen voor de aangeboden etens-, en drinkwaren (consumpties) en (merchandise)producten. In geval van een restant tegoed op de betaalpas is het mogelijk om restitutie aan te vragen tot uiterlijk 30 dagen na afloop van het evenement via de website van het evenement. Hierna vervalt het tegoed op de betaalpas en vervalt het recht op restitutie.

7.4       De bezoeker die door de organisatie in het bezit is gesteld van een betaalpas, dient misbruik of gebruik door derden van de betaalpas te voorkomen. In geval van verlies of diefstal komt het risico van gebruik of misbruik tussen het moment van verlies van de feitelijke beschikking over de betaalpas en het moment van het blokkeren uitsluitend voor rekening van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van misbruik, verlies of diefstal van betaalpassen, maar ook niet voor enige schade als gevolg van misbruik, verlies of diefstal van de pin-, creditcardpassen of contant geld van bezoekers.

7.5       Bij storingen, onderhoudswerkzaamheden en/of beveiligingsmaatregelen kan het nodig zijn dat de organisatie het gebruik van de betaalpas, pin-, en creditcardpassen stopt of beperkt. De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

 

Artikel 8           Privacy en persoonsgegevens 

8.1       Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid dat op de website(s) van de organisatie (tuckerville.nl/privacy-statement/) te raadplegen is.

8.2       De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.3       Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.

8.4       Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door Friendly Fire geselecteerde mediapartners audio-, en/of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van concertregistraties en/of promotie van het Evenement.

8.5       Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. De overdracht ziet toe op alle mogelijke bestaande en toekomstige vormen van exploitatie van voornoemde opnamen. Indien om enige reden het hier bepaalde niet tot gevolg heeft dat voornoemde rechten aan de organisatie worden overgedragen, zal de bezoeker onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan overdracht door middel van het invullen en ondertekenen van een daartoe bestemd document. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

8.6       Ten behoeve van  de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats. Op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen zichtbare beveiligingscamera’s. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

 

Artikel 9        Slotbepalingen

9.1       Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2       Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Amsterdam voorgelegd.